Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Bồi dưỡng và Khảo thí Ngoại ngữ

Giới thiệu

Chức năng - Nhiệm vụ trung tâm bồi dưỡng và khảo thí ngoại ngữ HUFI

Chức năng - Nhiệm vụ trung tâm bồi dưỡng và khảo thí ngoại ngữ HUFI

Trung tâm bồi dưỡng và Khảo thí Ngoại ngữ Trường Đại học CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM là một trong những đơn vị được Bộ GD&ĐT cấp phép tổ chức Thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Giới thiệu cơ sở vật chất Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

Giới thiệu cơ sở vật chất Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

Giới thiệu tóm tắt cơ sở vật chất Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh